หน้าหลัก ติดต่อเรา เกี่ยวกับเรา นโยบาย การขนส่งสินค้า ใบกำกับสินค้า กำหนดเวลาขนส่ง
ULTIMHEAT เครื่องดูดความชื้นและตัวควบคุมความชื้นอัตโนมัติ
หากเอกสารเหล่านี้ยังไม่มีใน 4 ภาษาสามารถส่งอีเมล์ขอคำแปลที่คุณต้องการได้ที่ info@ultimheat.com

Existing languages Pictures English Title French Title Chinese Title Thai Title File Size
Humidistats and Electronic humidity controls Hygrostats et Régulateurs électroniques d'humidité 湿器和电子湿度控制 อุปกรณ์ควบคุมความชื้นอิเลคทรอนิก 700 KB
Humidistats for integration Hygrostats à intégrer 混合湿度器 เครื่องควบคุมความชื้นและการบูรณาการ 78 KB
Wall mounting room humidistats Hygrostats d'ambiance muraux 墙式安装的室内湿度器 สวิทช์ควบคุมความชื้นแบบติดผนังห้อง 78.5 KB
Ambient relative humidity sensor Capteur d'humidité relative d'ambiance 环境相对湿度传感器 อุปกรณ์ตรวจวัดความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศแวดล้อม 300 KB
Accessories products for Humidistats Accessoires pour Hygrostats 对湿器配件产品 ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องควบคุมความชื้น 200 KB*ULTIMHEAT ® is a registered trademark