หน้าหลัก ติดต่อเรา เกี่ยวกับเรา นโยบาย การขนส่งสินค้า ใบกำกับสินค้า กำหนดเวลาขนส่ง
ULTIMHEAT อุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิ และอุปกรณ์ตัดอุณหภูมิ
หากเอกสารเหล่านี้ยังไม่มีใน 4 ภาษาสามารถส่งอีเมล์ขอคำแปลที่คุณต้องการได้ที่ info@ultimheat.com

Existing languages Pictures English Title French Title Chinese Title Thai Title File Size
Common temperature sensors for applications with Control boxes Capteurs de température courants 常见的温度传感器,控制箱的应用 อุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิสำหรับใช้งานร่วมกับกล่องควบคุม 400 KB
K thermocouple, bare welding, for incorporation on flexible heating foils, or surface measurement Thermocouple K, soudure nue, pour incorporation dans des éléments chauffants flexibles ou mesure de température de surface K热偶,光焊接,灵活加热箔混合或表面测量 อุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิชนิด K เชื่อมต่อแบบเปลือยสำหรับใช้งานร่วมกับแผ่นฟอยล์เครื่องทำความร้อนหรือการตรวจวัดที่พื้นผิว 400 KB
Thin film PT100 resistance temperature sensor, for incorporation on flexible heating foils, or surface measurement Thermo-résistance Pt100, pour incorporation dans des éléments chauffants flexibles ou mesure de température de surface 薄膜PT100电阻温度感应器,灵活加热箔混合或表面测量 ฟิล์ม PT100 อุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิความต้านทานแบบบาง สำหรับใช้งานร่วมกับแผ่นฟอยล์ทำความร้อน หรือการวัดอุณหภูมิที่พื้นผิว 400 KB
Thermal cut out,10 and 16A 250V, in line Fusibles thermiques, 10 et 16A 250V, sortie axiale TCO,10和16A 250V,轴向型5MA3 ตัวตัดความร้อน 10 และ 16A 250V 210 KB
Wired thermal cut out,16A 250V, for pocket mounting Fusibles thermiques cablés, 16A 250V, pour montage en doigts de gants TCO,10和16A 250V,轴向型5MA3 ตัวตัดความร้อน 16A 250V ติดในปลอก 200 KB*ULTIMHEAT ® is a registered trademark